MIK – Konserwacja zabytków

MIK – Konserwacja zabytków

Międzywydziałowy Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki działający przy ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, zajmuję się w dużej mierze konserwacją zabytków.  Zakres usług oferowanych przez MIK jest szerszy i obejmuje:

  • Specjalistyczne badania obiektów zabytkowych
  • Oopracowywanie i ekspertyzy projektów i programów konserwatorskich
  • Organizację oraz prowadzenie prac konserwatorskich
  • Prowadzenie projektów badawczych w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego
  • Prowadzenie szkoleń w ramach współpracy międzynarodowej

Konserwacja zabytków

Polega na działaniu, którego celem jest zapewnienie zabytkowej tkance dzieł sztuki (obrazów, rzeźb, wyrobów rzemiosła a także obiektów architektonicznych, całych zespołów urbanistycznych, zabytkowych parków, stanowisk archeologicznych itp.) możliwości jak najdłuższego istnienia w niezmienionym stanie.

Konserwację taką przeprowadza się po dokładnym zinwentaryzowaniu obiektu, przeprowadzeniu badań archiwalnych, historycznych i techniczno-naukowych mających na celu ustalenie stanu dzieła, wieku i wartości zabytkowej poszczególnych elementów obiektu, zakresu prac, określenia, niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu, zabiegów konserwatorskich. (Źródło: http://pl.wikipedia.org )